Loading...

Σχετικά Νομοσχέδια, Κανονισμοί και Μελέτες Εμπειρογνωμόνων

Σχετικά με τα Οριζόντια Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφέρεται ότι επί του παρόντος τα σχετικά Νομοσχέδια βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρατίθεται πιο κάτω η Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για το θέμα αυτό.

Δήλωση Υφυπουργού παρά τω Προέδρω αναφορικά με τα νομοσχέδια/κανονισμούς που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας:

 • Η προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Η ολοκλήρωση της επιστημονικής και σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλεται εδώ και δυο χρόνια, αναμένεται να καταστεί δυνατή μέσα από τη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων από τη Βουλή και έγκριση των Κανονισμών.
 • Όπως γνωρίζετε ενώπιον της Βουλής ήταν κατατεθειμένα από τον περασμένο Αύγουστο, 6 συνολικά νομοσχέδια και κανονισμοί που αφορούσαν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Σε συνέχεια των συζητήσεων ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, καθώς και των τοποθετήσεων του Γενικού Εισαγγελέα και των παραστάσεων του Πρόεδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, διεξήχθησαν συναντήσεις με τη Νομική Υπηρεσία, στην παρουσία και του ίδιου Γενικού Εισαγγελέα, κατά τις οποίες επανεξετάστηκαν λεπτομερώς, σύμφωνα με την απαίτηση της Βουλής, όλα τα νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί.
 • Μέσα από τις συζητήσεις και γνωματεύσεις, επιβεβαιώθηκε ότι συνταγματικά κωλύματα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, παρουσίαζαν μόνο οι Κανονισμοί που αφορούσαν την ποσόστωση στο σύστημα αξιολόγησης. Στο πλαίσιο όμως του εκ νέου νομοτεχνικού ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις βουλευτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων που κλήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, συμπεριλήφθηκαν κάποιες πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές για βελτίωση των νομοσχεδίων/κανονισμών καθώς και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
 • Θέλω ακόμη να τονίσω ότι όλα τα νομοθετήματα είναι αποτέλεσμα μακρού και λεπτομερούς κοινωνικού διαλόγου με τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είχα επανειλημμένα συναντήσεις μαζί τους στις οποίες παρουσίασα και ασφαλώς λάβαμε υπόψη και τις δικές τους ευαισθησίες. Απόδειξη είναι ότι καμία οργάνωση δεν θεώρησε τα νομοθετήματα ως «αιτία πολέμου», έστω και εάν υπάρχουν μερικά σημεία με αντίθετες απόψεις.
 • Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε τα σχετικά νομοσχέδια/κανονισμούς και επανακατατέθηκαν στη Βουλή. Από το πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, αυτό που αφορούσε την κινητικότητα, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από Νομική Υπηρεσία, παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2015. Πρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να αποσύρει το νομοσχέδιο που αφορά την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, για συνταγματικά κωλύματα.
 • Περιληπτικά, όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν γίνει στα νομοσχέδια/κανονισμούς θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
 1. Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2016

Μετά τα όσα αναφέρθηκαν κατά τις συζητήσεις του όλου θέματος στη Βουλή και τις ενστάσεις που εκφράστηκαν και από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη Νομική Υπηρεσία, και μετά από τον εκ νέου νομοτεχνικό έλεγχο, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, για διευκρινιστικούς σκοπούς, είναι η συμπερίληψη νέας επεξηγηματικής πρόνοιας (άρθρο 6) ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του Νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας, εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για τους δικαστές.

 1. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016

Οι συγκεκριμένοι Κανονισμοί, αφορούν το νέο σύστημα αξιολόγησης και παρόλο που έχουμε εκφράσει την διαφωνία μας για την αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης, ετοιμάσαμε και υποβάλαμε στη Νομική Υπηρεσία, νέους Κανονισμούς που δεν περιλαμβάνουν ποσόστωση και οι οποίοι έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα:

     I.        Έχουμε διαγράψει όλες τις αναφορές στους Κανονισμούς που αφορούσαν την ποσόστωση, ως η υπόδειξη του Γενικού Εισαγγελέα και έχει αναδιατυπωθεί ο Κανονισμός 6 στον οποίο έχουν περιληφθεί χαρακτηρισμοί/προδιαγραφές για την συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων σε διάφορες βαθμολογίες, ανάλογα με την απόδοση τους.

      ΙΙ.        Στον Κανονισμό 6 έχουμε, επίσης, περιλάβει ειδική πρόνοια, ώστε να αποτελεί ευθύνη του οικείου προϊσταμένου η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσο η ανεπαρκής απόδοση οφείλεται ή συνδέεται με τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

      ΙΙΙ.       Ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η 1.1.2018 και για πρώτη φορά θα γίνουν αξιολογήσεις των υπαλλήλων το 2019, καλύπτοντας την απόδοση τους το 2018. 

 1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016

Το νομοσχέδιο αφορά στο νέο σύστημα προαγωγών και την εισαγωγή κριτηρίων με καθορισμένη βαρύτητα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Οι αλλαγές που έχουν γίνει, αφορούν:

 1. Τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, εάν εξασφάλισαν χαμηλή βαθμολογία στις τελευταίες τρεις (3) αντί δύο (2) ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης τους, που προνοούσε το αρχικό νομοσχέδιο. Η αλλαγή έχει γίνει, μετά από σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε να συνάδει και με την ισχύουσα πρακτική όσον αφορά τις διαδικασίες προαγωγής.
 2. Έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου. Το νέο σύστημα προαγωγών τίθεται σε ισχύει το 2019.
 3. Έχουν περιληφθεί και ορισμένες διορθωτικές αλλαγές, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο, οι οποίες αφορούν την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης Νόμο σε ότι αφορά τα τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και την περίληψη των κρατικών πανεπιστημίων στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την ετοιμασία των δοκιμίων της γραπτής εξέτασης.
 1. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016

 Να υπενθυμίσω ότι το με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ανατίθεται στην ΕΔΥ η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, καθώς και εισαγωγή της Κατηγορίας Θέσεων «Θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής – Κλ. Α13».

Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, στο πλαίσιο του εκ νέου νομοτεχνικού ελέγχου είναι ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που έχουν εκφραστεί και στο πλαίσιο των συζητήσεων ενώπιον της Βουλής, σε ότι αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης, και συγκεκριμένα έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης, για πρακτικούς λόγους.

 1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7.

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε συνταγματικά ή νομικά ζητήματα, μετά όμως από τα όσα εκφράστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, έχουν περιληφθεί πρόνοιες ώστε να περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα Κρατικά Πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2016

 Παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 1. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 (Αστική Ευθύνη)

Παρόλο που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι έχει περιληφθεί στην ΗΔ της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, θα ήθελα να αναφέρω ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συνταγματικής συμβατότητας, το ΥΣ αποφάσισε όπως το εν λόγω νομοσχέδιο αποσυρθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εισαγωγή νέου συστήματος προαγωγών και διορισμού σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία

Η αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, θα βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και ...

περισσότερα

Κατάργηση της προφορικής εξέτασης ενώπιον της ΕΔΥ για την πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων εισδοχής

Για σκοπούς απλοποίησης και επίσπευσης της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική Κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του ...

περισσότερα

Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης, συνδέεται  η υπηρεσιακή ανέλιξη των υπαλλήλων σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής και έχουν περιληφθεί ...

περισσότερα