Loading...

Στόχος της μελέτης για τον τομέα της υγείας που διεκπεραιώθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι η ανάλυση του υφιστάμενου καθεστώτος διακυβέρνησης για επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο (όπως νοσοκομεία, εξειδικευμένα κέντρα, κέντρα υγείας και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας) και η παροχή πρακτικών εισηγήσεων για τον τρόπο αντιμετώπισης των αδυναμιών. Μια στροφή προς μεγαλύτερη αυτονομία των δημόσιων νοσηλευτηρίων στην Κύπρο αναμένεται ότι θα αυξήσει τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα του δημόσιου τομέα να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Η μελέτη θα αξιολογήσει επίσης τον ρόλο και την οργανωτική δομή του Υπουργείου Υγείας και θα δώσει εισηγήσεις για τη θεσμική ενδυνάμωσή του ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ρυθμίσεις διακυβέρνησης που προβλέπονται για τα δημόσια νοσηλευτήρια και να μετατραπεί σε στρατηγικό φορέα παραγωγής πολιτικής για όλο τον τομέα της υγείας. Θα εξεταστεί επίσης το καθεστώς λογοδοσίας μεταξύ συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών υγείας και κεντρικής διοίκησης, όπως του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων και των νέων εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση των νοσοκομείων και άλλων παρόχων υπηρεσιών υγείας, θα λάβει υπόψη το εθνικό και νομικό πλαίσιο, την πολιτική οικονομία και την κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που κυμαίνονται από τη γεωγραφία και τη φυσική διάρθρωση της χώρας και που επηρεάζουν την τοποθεσία και το μέγεθος των παρόχων, του εργατικού δυναμικού και της διαθεσιμότητας, τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, τη διαθεσιμότητα των παρόχων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων, όπως ιατρικές ενώσεις και εργατικά συνδικάτα. 

Η μελέτη θα καλύψει το δημόσιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας, που περιλαμβάνει:

  • Έξι νοσοκομεία - πέντε επαρχιακά νοσοκομεία και ένα παιδιατρικό/γυναικολογικό νοσοκομείο
  • Δύο εξειδικευμένα κέντρα (Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου)
  • Τρία μικρά αγροτικά νοσοκομεία
  • 38 κέντρα υγείας
  • Πολλά κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Προκλήσεις και αδυναμίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της μελέτης και που θα σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, θα συλλεχθούν και θα μελετηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που διεξάγεται από κοινού με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η μελέτη παραδόθηκε από τους εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κυπριακή Κυβέρνηση το Μάιο του 2014.
Πρόσθετα, σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προέβει σε πραγματοποίηση μελέτων στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ως οργανισμών που εμπίπτουν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Η μελέτη που αφορούσε τους δύο αυτούς οργανισμούς ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014.

Οι δύο σχετικές μελέτες παρουσιάζονται πιο κάτω.

 

Συνταγματικές και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της 2ης φάσης των μελετών για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια μελετών αναδιάρθρωσης σε αριθμό Συνταγματικών και ...

περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών

Η μελέτη για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Εσωτερικών αναλήφθηκε από το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης ...

περισσότερα

Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας της Κυπριακής Κυβέρνησης με το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης εντάσσεται και η μελέτη για την αναδιάρθρωση του ...

περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η μελέτη για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναλήφθηκε από το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, και εντάσσεται ...

περισσότερα

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η μελέτη για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) αναλήφθηκε από το National School of Government International, του Ηνωμένου Βασιλείου ...

περισσότερα

Υπουργείο Άμυνας

Η μελέτη αναδιοργάνωσης διεξάγεται από εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι προέρχονται από το αντίστοιχο Υπουργείο Άμυνας και από το ...

περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Η μελέτη αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης διεξάγεται από εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι προέρχονται ...

περισσότερα

Υπουργείο Εξωτερικών

Η μελέτη αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών διεξάγεται από εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένα από το ...

περισσότερα

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο στόχος της αναθεώρησης του Τομέα της Γεωργίας, μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι να αναλύσει και να αναδείξει ένα νέο ρόλο για ...

περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Στόχος της μελέτης για τον τομέα της Παιδείας, που διεξήχθη από την ΔιεθνήΤράπεζα, είναι να καταγράψει βασικά δεδομένα αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση και την ...

περισσότερα

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Η εν λόγω μελέτη διεξήχθη από εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένα από το Companies House, Insolvency Service και το National School of ...

περισσότερα

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκπεραιώθηκε από εμπειρογνώμονες της Εθνικής Σχολής Διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου (NSGI). Ο χρόνος ...

περισσότερα

Νέα & Ανακοινώσεις