Loading...

Απλοποίηση διαδικασιών

Η απλοποίηση διαδικασιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Σχετίζεται αφενός με την απλοποίηση του τρόπου που εφαρμόζονται οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις από τη δημόσια υπηρεσία κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αφετέρου με την απάλειψη των αχρείαστων υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Η προώθηση της απλοποίησης διαδικασιών θα επιτύχει τη μείωση της αχρείαστης γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου και θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών. Τελικός στόχος: οι υπηρεσίες να παρέχονται με τρόπο πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα έργα που προωθούνται από τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου:

Τίτλος έργου & αντίστοιχη δράση στο Σχέδιο Δράσης

Περιγραφή/ΠρόοδοςΑναθεώρηση κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού (Δράση 1.3)

Με στόχο τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου των επιχειρήσεων του τομέα του Τουρισμού κατά τουλάχιστον 25%, ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη περί τα τέλη του 2015. Στη βάση αυτής καταγράφηκαν οι υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εισηγήσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και των σχετικών με αυτές νομοθεσιών και τέλος  στη βάση των εν λόγω εισηγήσεων ετοιμάστηκαν προσχέδια νομοσχεδίων. Η ΜΔΜ διεξάγει στο παρόν στάδιο διαβουλεύσεις με τους σχετικούς με το θέμα φορείς. Τα νέα νομοσχέδια, αναμένεται να προωθηθούν σύντομα για νομοτεχνικό έλεγχο.

 

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής (Δράση 1.6)

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να πάρει τεχνική βοήθεια που θα συνεισφέρει στην ετοιμασία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης οικοδομών, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο  που σχετίζεται με τις διαδικασίες έκδοσης Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής  (π.χ. ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος και ο Περί Οδών και Οικοδομών Νόμος). Μεταξύ άλλων θα λαμβάνει υπόψη την ανάλυση κινδύνου για την εισαγωγή κατηγοριοποίησης των κτιρίων ανάλογα με τη σημαντικότητα τους και το μέγεθος των επιπτώσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον σε περίπτωση αποτυχίας. Αναμένεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Το σχετικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας έχει εγκριθεί και η έναρξη του αναμένεται αρχές Νοεμβρίου 2016.

 

Εκσυγχρονισμός και Απλοποίηση διαδικασιών στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Δράση 1.4)

 

Σχετικό Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του Τμήματος έχει οριστικοποιηθεί μετά και από διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τον Φεβρουάριο 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση σύμβασης μέσω τεχνικής βοήθειας για παροχή στήριξης στο έργο απλοποιήσεων 4 κύριων διαδικασιών του Τμήματος: (1) Είσοδος και άδεια διαμονής αναφορικά με υπηκόους τρίτων χωρών, (2) Έγγραφα διαμονής για πολίτες ΕΕ, (3) Ιθαγένειες – χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας και (4) παράδοση εγγράφων. Οι διαδικασίες έχουν καταγραφεί βήμα προς βήμα διαγραμματικά ενώ έχει ξεκινήσει ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης και ο εντοπισμός σημείων απλοποίησης μέσω εργαστηρίων με εμπλεκόμενους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (πρεσβείες, πανεπιστήμια, συμβουλευτικά γραφεία, πολίτες, κ.ά. που εξυπηρετούνται από το Τμήμα).

 

Απλοποίηση κύριων διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) (Δράση 1.5)

 

Έχει ολοκληρωθεί η διαγραμματική καταγραφή όλων των σταδίων των διαδικασιών που σχετίζονται με (1) την εγγραφή και καταβολή εισφορών, (2) την καταβολή επιδόματος ανεργίας και (3) την πληρωμή λόγω πλεονασμού. Σχετικά με την εγγραφή και καταβολή εισφορών έχει επίσης ολοκληρωθεί η καταγραφή του θεσμικού πλαισίου, σημείων συμφόρησης και εισηγήσεων για απλοποιήσεις, ενώ έγινε αναβάθμιση στο μηχανογραφημένο σύστημα των ΥΚΑ. Ως αποτέλεσμα, από τα τέλη Ιουνίου παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα για εισαγωγή Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών των εργοδοτουμένων τους αυτόματα, με φόρτωση αρχείου απ’ ευθείας από το σύστημα διαχείρισης μισθολογίου τους. Οι πληρωμές γίνονται με τη μέθοδο Εντολή Άμεσης Χρέωσης (SEPA).

 

Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Δράση 1.2)

 

 

Ένα μεγάλο έργο μεταρρύθμισης το οποίο προχωρεί υπό τον συντονισμό της εσωτερικής ομάδας έργου που έχει συσταθεί στο Τμήμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί μεταρρυθμιστικές δράσεις με σχετικό πλάνο εφαρμογής, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος περίπου 40.000 καθυστερημένων εγγράφων που εκκρεμούσαν από το 2005 αναφορικά με αλλαγές στα στοιχεία εταιρείας, έχει ολοκληρωθεί η 1η φάση διαγραφής των εταιρειών που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό Μητρώο Εταιρειών μέσω της ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων, ενώ μέσω εργαστηρίων αναδιοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί νέα οργανογράμματα.

 

Απλοποιήσεις στο Τμήμα Φορολογίας (Δράση 1.8)

 

Έχει γίνει ενοποίηση των εντύπων/διαδικασιών για εγγραφή νέας επιχείρησης στο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος για εξασφάλιση Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας, ενώ η ανάπτυξη σχετικής η-υπηρεσίας έχει τεθεί ως προτεραιότητα για ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2016.

 

Παράλληλα προωθούνται επιμέρους δράσεις απλοποίησης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης (στην αρχική σελίδα Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου).

Μείωση του Διοικητικού Φόρτου

Μεθοδολογία μείωσης Διοικητικού Φόρτου / Κόστους Συμμόρφωσης Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια συμμόρφωσής τους με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υποβάλλονται ...

περισσότερα

Καλύτερη νομοθέτηση

Στα πλαίσια προώθησης της διαφάνειας, πέραν της ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης, είναι απαραίτητη και η υιοθέτηση μιας συστηματικής ...

περισσότερα

Διαβούλευση και Ανάλυση Αντίκτυπου των νομοθετικών προτάσεων

Η Ανάλυση Αντίκτυπου (ΑΑ) επιβάλλεται να πραγματοποιείται κατά την ετοιμασία και πριν την υιοθέτηση μιας νέας νομοθεσίας και επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ...

περισσότερα

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου στην ΕΕ

Η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», για μείωση της γραφειοκρατίας και ...

περισσότερα

Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου προωθείται η καταγραφή και απλοποίηση των διαδικασιών που κρίνονται ως ιδιαίτερα επαχθείς και λειτουργούν ως τροχοπέδη ...

περισσότερα

Νέα/Ανακοινώσεις σχετικά με τη Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Πατήστε πάνω στον τίτλο που σας ενδιαφέρει, για να διαβάσετε τη σχετική είδηση/ανακοίνωση: 12/9/16: 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στην ...

περισσότερα

Εργαστήρια-Σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται όλο το υλικό καθώς και σχετικές ανακοινώσεις για τα εργαστήρια και σεμινάρια που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα.

περισσότερα