Loading...

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου στην ΕΕ

Η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», για μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση της νομοθεσίας και των περίπλοκων διαδικασιών. Στόχος είναι οι πολιτικές και νομοθεσίες ΕΕ να καταστούν αποδοτικές και καίριες, με ξεκάθαρους στόχους. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία την προώθηση της αξιολόγησης των αναμενόμενων και των πραγματικών επιπτώσεων που έχουν οι πρωτοβουλίες που προωθεί η ΕΕ, από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την εφαρμογή τους. Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs).

Για εφαρμογή και ενίσχυση της Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες:

Δράσεις/πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχετικοί σύνδεσμοιΈκδοση νέου πακέτου μέτρων (Better Regulation Toolbox) στις 19/5/15, με τίτλο "Βελτίωση Ρυθμιστικού πλαισίου για Καλύτερα Αποτελέσματα".

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm

Προώθηση προγράμματος REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), μέσω του οποίου εντοπίζονται ευκαιρίες για μείωση διοικητικού φόρτου και απλοποίηση των νομοθεσιών. Με to REFIT, η Επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένες νομοθεσίες, ώστε να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ «κατάλληλη για τον σκοπό που δημιουργήθηκε», απλοποιώντας και μειώνοντας το ρυθμιστικό κόστος, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των επηρεαζομένων.

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/refit_brochure_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/swd_2015_110_en.pdf

Δημιουργία  ιστοσελίδας «Πείτε τη γνώμη σας» («Lighten the load - Have your say!») για αποστολή προτάσεων προς την Επιτροπή, για απλούστευση και μείωση διοικητικού φόρτου των νομοθεσιών της ΕΕ. 

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_el.htm#up

Προώθηση του θεσμού των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder consultations), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας πολιτικής. Από την αρχή μιας πρωτοβουλίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τους οδικούς χάρτες και τις αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων μέσω διαδικτυακού χώρου για αποστολή σχολίων (πρωτοβουλία "Η φωνή σας στην Ευρώπη" - "Your voice in Europe").

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_el.htm

Η Επιτροπή συμβουλεύεται επίσης ενεργά τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την προετοιμασία όλων των σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών, μέσω διαδικτυακού χώρου για συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις που αφορούν κοινοτική νομοθεσία (πρωτοβουλία "Η φωνή σας στην Ευρώπη" - "Your voice in Europe").

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

Η Επιτροπή εισήγαγε επίσης το θεσμό του “REFIT Platform”, που αποσκοπεί στο να φέρει κοντά ειδικούς από τα Κράτη Μέλη (the “government group”) και  εμπειρογνωμόνες από επιχειρήσεις, κοινωνικά σύνολα και την κοινωνία των πολιτών (the “stakeholder group”), οι οποίοι επιλέγηκαν μέσω ανοικτής πρόσκλησης, για τη διασφάλιση μιας διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας. Τα καθήκοντα του “REFIT Platform” περιλαμβάνουν: (ι) τη συλλογή προτάσεων για μείωση του ρυθμιστικού φόρτου,, (ιι) την αξιολόγηση προτάσεων για μείωση του κανονιστικού φόρτου που απορρέει από τη νομοθεσία της ΕΕ, τη λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να τεθούν ενώπιον των υπηρεσιών της Επιτροπής και/ή των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, μαζί με τις απόψεις του Συμβουλίου, και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων.

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_en.htm

Για βελτίωση της ποιότητας, η Επιτροπή εγκαθίδρυσε (από 1η Ιουλίου 2015) το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Ελέγχου (Regulatory Scrutiny Board), με τριετή μη ανανεώσιμη θητεία, το οποίο αποτελείται από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από εξωτερικά μέλη. Tα καθήκοντα του Regulatory Scrutiny Board περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της ποιότητας των εκθέσεων ανάλυσης αντίκτυπου (draft impact assessment reports), των εκθέσεων ελέγχου καταλληλότητας νομοθεσιών (fitness check reports) και άλλων σημαντικών εκθέσεων αξιολόγησης. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει συμβουλές στις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία αλλά και μεθοδολογικά ζητήματα για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και με οριζόντια ζητήματα που σχετίζονται με την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας.

 

http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/members_en.htm

 

Σχετικά Αρχεία

Απλοποίηση διαδικασιών

Η απλοποίηση διαδικασιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Σχετίζεται αφενός με την απλοποίηση του τρόπου που εφαρμόζονται οι ...

περισσότερα

Μείωση του Διοικητικού Φόρτου

Μεθοδολογία μείωσης Διοικητικού Φόρτου / Κόστους Συμμόρφωσης Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια συμμόρφωσής τους με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υποβάλλονται ...

περισσότερα

Καλύτερη νομοθέτηση

Στα πλαίσια προώθησης της διαφάνειας, πέραν της ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης, είναι απαραίτητη και η υιοθέτηση μιας συστηματικής ...

περισσότερα

Διαβούλευση και Ανάλυση Αντίκτυπου των νομοθετικών προτάσεων

Η Ανάλυση Αντίκτυπου (ΑΑ) επιβάλλεται να πραγματοποιείται κατά την ετοιμασία και πριν την υιοθέτηση μιας νέας νομοθεσίας και επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ...

περισσότερα

Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου προωθείται η καταγραφή και απλοποίηση των διαδικασιών που κρίνονται ως ιδιαίτερα επαχθείς και λειτουργούν ως τροχοπέδη ...

περισσότερα

Νέα/Ανακοινώσεις σχετικά με τη Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Πατήστε πάνω στον τίτλο που σας ενδιαφέρει, για να διαβάσετε τη σχετική είδηση/ανακοίνωση: 12/9/16: 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στην ...

περισσότερα

Εργαστήρια-Σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται όλο το υλικό καθώς και σχετικές ανακοινώσεις για τα εργαστήρια και σεμινάρια που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα.

περισσότερα